Model de maduresa i eina d’avaluació per a un EHR nacional

Projecte de consultoria per a l’Amèrica Llatina i el Carib; els àmbits considerats no només es refereixen a la tecnologia, sinó també, per exemple, a la regulació i les normatives.

El projecte en xifres

0

països en l’àmbit d’aplicació del projecte

El problema del client

El BID (Banc Interamericà de Desenvolupament) és una entitat que, entre altres aspectes, proporciona finançament a projectes d’índole diversa a l’Amèrica Llatina i el Carib. Un dels seus focus d’actuació principals és el sector Salut. 

Sovint els països sol·liciten finançament sense tenir abans una anàlisi sistemàtica i estructurada de quines són les seves necessitats reals i/o més prioritàries. 

Així doncs, davant de la sol·licitud de finançament per part dels diferents països, el BID vol proveir d’un model i d’una metodologia d’avaluació de maduresa que permeti identificar els punts més necessaris que s’han d’abordar per poder obtenir una història clínica compartida nacional. 

Els objectius del client

Els objectius del client es poden detallar com: 

  1. Analitzar models existents a fi d’aprofitar sinergies i no crear un nou model que en realitat no tingui valor afegit. 
  2. Definir un nou model de maduresa i eines d’avaluació associades que tinguin un caràcter marcadament orientat a Salut. 
  3. Definir un nou model de maduresa i eines d’avaluació associades que tinguin en compte tots els aspectes rellevants, no només el tecnològic. 
  4. Definir un nou model de maduresa i eines d’avaluació associades específicament orientat a la regió. 

Repte principal a resoldre

Des del projecte es van abordar tres reptes principals: 

  • La dificultat que va comportar la diversitat de països i d’organitzacions de Salut en cadascun d’aquests. 

  • La necessitat d’analitzar aspectes relatius a la cultura dels equips, normativa o regulació legal, no només aspectes tradicionalment considerats (relacionats amb la tecnologia). 

  • La necessitat d’adaptar definicions i models pensats per als Estats Units, principalment a la realitat de la regió. 

La solució

Basant-nos en les definicions i els models ja existents, com l’IS4H de l’OMS, es defineix un marc metodològic que preveu cinc dimensions: funcionalitats clíniques, persones i cultura, sistemes d’informació, infraestructura i normativa.

Partint d’aquest marc, es treballa un qüestionari que permet identificar en quina dimensió/aspecte cal posar l’èmfasi.

El qüestionari no ofereix només una visió vertical per dimensió, sinó que és capaç d’identificar un camí crític interdimensional que ajuda els països a establir un pla d’acció complet i global.

Aquest qüestionari es va anar consensuant tant amb experts de l’OMS com de la iniciativa dels Estats Units “MEASURE”.

Finalment, cal destacar que tot i que el qüestionari està pensat inicialment per ser utilitzat en l’àmbit nacional, la seva estructura permet obtenir resultats a diferents nivells (regional, municipal o d’un hospital concret).

Resultats i beneficis obtinguts

Com a resultat del projecte, es disposa de dues eines en línia, complementàries, que amb el suport del personal del BID ajuden els països a identificar quines àrees de millora han d’impulsar: 

 - El qüestionari que permet identificar el grau de maduresa de l’organització pel que fa a disposar d’un EHR. 

- El qüestionari que permet que una organització/país identifiqui la llista global de requisits tècnics (seguretat, usabilitat, interoperabilitat) que ha de complir un EHR i el grau de compliment. 

Dues eines en línia que ajuden els països a identificar àrees de millora.
Es disposa d’una llista global de requisits tècnics i del grau de compliment que ha de complir un EHR nacional.
Un qüestionari senzill permet identificar el grau de maduresa de cada organització.

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...