IT Governance Tools

El IT Governance i la gestió del cicle de vida del codi en projectes IT és cada dia més difícil a causa de l’augment de necessitats a cobrir per part de les organitzacions

La gestió del cicle de vida del codi, implica l’adaptació de les millors eines per a les tecnologies utilitzades pels desenvolupadors.

Rafael Paulet
President de IN2

Característiques

Definim Quality Portal com el conjunt de metodologies i eines per donar suport a la gestió del cicle de vida del codi en projectes de IT.

IN2 proposa desenvolupar l’entorn col·laboratiu i la gestió del coneixement amb eines com un portal Liferay CE i una wiki Confluence.

Com a eina de gestió de projectes, IN2 té experiències de valor utilitzant JIRA.

La nostra visió de la Gestió del Cicle de Vida del Codi es basa a triar les millors eines per a cada tecnologia en la qual es basin els desenvolupaments. Entre elles:

  • Gestor de tasques
  • Eina de desenvolupament
  • Revisió de codi
  • Integració contínua
  • Gestió i construcció de projectes Java
  • Qualitat del codi
  • Repositoris centrals de codi i de llibreries Les eines han de ser seleccionades en funció de la tecnologia utilitzada en el projecte i la filosofia de treball a implementar.

Per a més informació contacta amb nosaltres.

Necessitats adicionals

Beneficis

Scroll to Top