El client

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social – CASS és una entitat parapública i té la missió d’assegurar la gestió administrativa, tècnica i financera del sistema andorrà de seguretat social, sota el control del Govern. 

Té com a principals missions,

 • Formalitzar inscripcions, altes, baixes i variacions de dades.
 • Percebre les cotitzacions socials.
 • Fer efectives les prestacions.
 • Assumir les tasques d’inspecció i de control inherents a la seva missió.
 • Gestionar el contenciós fins a la recaptació de les sumes degudes i/o fins a l’aplicació de sancions corresponents.
 • Citar i reclamar per via judicial els deutors i els infractors.
 • Totes aquelles funcions previstes per la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social o altres normatives. 

 

El projecte: Plataforma de gestió de tràmits i continguts 

A causa d’això, la CASS necessitava una plataforma de gestió de tràmits i continguts, amb els següents objectius:

 • Modernitzar i millorar el portal actual amb una doble orientació: continguts i tramitació.
 • Incorporar noves funcionalitats i tràmits i dotar al portal de la infraestructura adequada per oferir la disponibilitat i nivell de servei requerit.
 • Disposar d’eines avançades per a la gestió de tràmits i processos. 

Per a això es va sol·licitar a IN2 la realització dels següents serveis:

 • Consultoria per a la definició del projecte.
 • Presa de requisits.
 • Anàlisis d’arquitectura.
 • Desenvolupament de les funcionalitats.
 • Implantació d’una plataforma de gestió de tràmits i continguts. 

La solució final és una combinació d’un component de Portal (LIferay) i un altre de Gestor Documental (Alfresco), tots dos Open Source i en servei d’alta disponibilitat. 

Els principals desenvolupaments sobre el portal Liferay es divideixen en:

 • Gestió de continguts: Conceptualització de la part pública del portal, desenvolupament dels components que conformen el disseny gràfic i desenvolupament d’estructures i plantilles que permeten la posterior introducció de continguts per part de la CASS.
 • Plataforma de tramitació:
  • Desenvolupament de més de 10 portlets de tramitació disponibles en la part privada del portal.
  • Construcció d’un framework d’interacció entre el portal Liferay i els elements de Back-Office (AS400). La interacció AS400.
  • Liferay permet en la tramitació que la lògica recaigui en el back-office i la presentació recaigui en els portlets desenvolupats.
  • Utilització en els tràmits de signatura electrònica mitjançant certificats d’usuari i empresa (CASS).
 • Desenvolupaments web 2.0:
  • Incorporació de tecnologia AJAX en els portlets de tramitació.
  • Butlletins de notícies i subscripcions d’usuaris 

Dins del projecte es va implantar una solució de Gestió Documental Corporativa Open Source, basada en Alfresco, el qual opera en manera alta disponibilitat (clúster) i integrat amb el portal Liferay. 

La responsabilitat d’Alfresco en l’àmbit del projecte recau principalment a ser la plataforma de registre de la tramitació, emmagatzemant i permetent la posterior cerca i consulta de totes les operacions realitzades pels usuaris donis dels portlets de tramitació. 

La integració Alfresco – Liferay es realitza de forma transparent a l’usuari mitjançant trucades RMI permetent la comunicació d’ambdues APIs.  

L’entorn tecnològic és Alfresco, Liferay, J2EE. 

Informació del projecte

Client: CASS 

Localització: Andorra 

Empresa: CASS 

Sector: Administració Pública 

Scroll to Top